Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

Η Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας στεγάζεται στο 2ο όροφο του κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ. (κτίριο Κ. Καραθεοδωρή).

Οι ώρες υποδοχής κοινού είναι από τις 12.00 ως τις 13:00 καθημερινά.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

info@psy.auth.gr

Τηλέφωνo επικοινωνίας

+30 2310 995205

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ψυχολογίας
54124 Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη

Προσωπικό Κεντρικής Γραμματείας

Εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών / τριών

Οι φοιτήτριες /ητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών εξυπηρετούνται:

 • Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά 12:00 έως 13:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες (γραφείο 207, 2ος όροφος, κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. 54124)
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο εφόσον χρησιμοποιούν για λόγους ταυτοποίησης το πανεπιστημιακό τους email
 • Τηλεφωνικά, 09:00 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλ 2310995204

Υπηρεσίες προς απόφοιτους

Η έκδοση / χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ. όσον αφορά τους αποφοίτους, γίνεται με τους εξής τρόπους:

 • Με αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος, κατα τις ώρες υποδοχής κοινού.
 • Με αίτημα μέσω Κ.Ε.Π.

Βάση της 1698/27-12-2012 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι απόφοιτοι για την έκδοση πιστοποιητικών υποχρεούνται να καταθέσουν σε λογαριασμό του ΑΠΘ τα ακόλουθα ποσά για κάθε περίπτωση Πιστοποιητικών, Βεβαιώσεων):

 • Αντίγραφο πτυχίου 6€
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13€
 • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 13€
 • Αναλυτική βαθμολογία 6€
 • Λοιπά πιστοποιητικά 6€
 • Μεμβράνη προπτυχιακού/ μεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώματος 32€

Για προσωπικό του ΑΠΘ που υπηρετεί με σχέση εργασίας Δ.Δ. και Ι.Δ., δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ισχύει έκπτωση 50% με την προϋπόθεση απόδειξης της ιδιότητας τους.

Το αποδεικτικό της κατάθεσης αποστέλλετε μαζί με την αίτηση στη Γραμματεία.

Το παράβολο κατατίθεται στον ακόλουθο αριθμό λογαριασμού:

Τράπεζα Πειραιώς
5272-041780-361
ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361
ΒΙC PIRBGRAAXXX

Η παραλαβή των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων κ.λπ. γίνεται με τους εξής τρόπους:

 • Παραλαβή από την Γραμματεία εργάσιμες ημέρες τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού, αυτοπροσώπως ή από άλλο άτομο με εξουσιοδότηση.
 • Μέσω ΚΕΠ εφόσον το αίτημα υποβλήθηκε από εκεί.
 • Με courier (με χρέωση παραλήπτη).
 • Με απλό ταχυδρομείο.

Έντυπα

Γενικά