Διοίκηση, Συλλογικά Όργανα & Τομείς του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος:
Μαρία – Ελένη Κοσμίδου, Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Προέδρου:
Χριστίνα Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Συλλογικά όργανα του Τμήματος

Συνέλευση

Η Συνέλευση του Τμήματος έχει όλες τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από τα ακόλουθα μέλη:

 • Πρόεδρος και Αναπληρώτρια Πρόεδρος
 • Μέλη ΔΕΠ
 • Εκπρόσωποι προπτυχιακών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (3)
 • Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. (1)
 • Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π. (1)

Γενική Συνέλευση των Τομέων

Η Γενική Συνέλευση των Τομέων έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Διευθύντρια Τομέα
 • Μέλη ΔΕΠ του Τομέα
 • Εκπρόσωποι προπτυχιακών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων
 • Εκπρόσωποι λοιπού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π.)

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Την Πρόεδρο και την Αναπληρώτρια Πρόεδρο
 • Τις Διευθύντριες των Τομέων
 • Έναν από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος

Τομείς του Τμήματος

Το Τμήμα Ψυχολογίας συγκροτείται σε τρεις Τομείς:

Διευθύντρια Τομέα:
Δέσποινα Τατά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ο Τομέας Νόησης, Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της πειραματικής ψυχολογίας, των γνωστικών και θυμικών ψυχολογικών φαινομένων (αντίληψη, προσοχή, μάθηση, μνήμη, σκέψη, γλώσσα, συναισθήματα), τη βιολογική βάση, τη νευροψυχολογική μελέτη και των δυσλειτουργιών αυτών, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, την ψυχομετρία (ψυχολογική αξιολόγηση γνωστικών και θυμικών λειτουργιών), την ιστορία και επιστημολογία της ψυχολογίας, τη συμβολή της Ψυχολογίας στη Γνωστική Επιστήμη καθώς και τις μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας και της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων των ερευνών.

Διδακτικό αντικείμενο

Ο Τομέας έχει ως διδακτικό αντικείμενο την πειραματική ψυχολογία, τη γνωστική ψυχολογία, τη νευροψυχολογία, την ψυχολογία κινήτρων, τις μεθόδους έρευνας και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της ψυχολογικής έρευνας, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, τη βιολογική ψυχολογία, την ψυχολογία της σκέψης και της ανάγνωσης, τις διαταραχές μνήμης, τις εφαρμογές της κριτικής σκέψης, την ψυχοφαρμακολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία και την επιστημολογία της Ψυχολογίας, τη συμβολική λογική και της επαγωγική σκέψη καθώς και θέματα που αφορούν τον εγκέφαλο και συναισθήματα.

Ερευνητικό αντικείμενο

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα Νόησης, Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς ταυτίζονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα έχουν ως αντικείμενο τις γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες, την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, το μεταγιγνώσκειν, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, την ψυχοπαθολογία, την αιτιοπαθογένεια ψυχιατρικών και νευρολογικών διαταραχών, τη νευροψυχολογική εκτίμηση, τη θεωρία του νου, την κοινωνική νόηση, την αντίληψη συναισθημάτων, τη μνήμη και τη γλώσσα και τη συμβολή τους στην απόκτηση λεξιλογίου, τη μέτρηση της βραχύχρονης μνήμης και την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά και ενήλικες, τη συνείδηση και τις νοητικές αναπαραστάσεις, τη φιλοσοφία της ψυχολογίας, τη μελέτη των στρεσσογόνων ερεθισμάτων καθώς και τα μοντέλα ανάλυσης διακύμανσης, γραμμική παλινδρόμηση, διερευνητικές και επιβεβαιωτικές παραγοντικές μέθοδοι ποσοτικών δεδομένων, παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών, ανάλυση συστάδων, αξιοπιστία & εγκυρότητα ψυχομετρικών εργαλείων.

Διευθύντρια Τομέα:
Αλευριάδου Αναστασία, Καθηγήτρια

Ο Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης και των αποκλίσεών της, της εξελικτικής ψυχοπαθολογίας, της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής ψυχολογίας και των εφαρμογών της καθώς και της κοινωνιολογικής θεμελίωσης της αγωγής.

Διδακτικό αντικείμενο

Ο Τομέας καλύπτει δύο κλάδους της ψυχολογίας. Ο κλάδος της Εξελικτικής Ψυχολογίας έχει ως διδακτικό αντικείμενο την εξελικτική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία, την ανάπτυξη του παιδιού μέχρι την εφηβεία και τις αποκλίσεις της, την κοινωνικο-γνωστική ανάπτυξη, τις νέες μορφές γονεϊκότητας και την ψυχολογία του θανάτου και του πένθους. Ο κλάδος της Σχολικής Ψυχολογίας πραγματεύεται θέματα σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, ψυχολογικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής ψυχολογίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης του παιδιού και της οικογένειας και φεμινιστικών προσεγγίσεων στην ψυχολογία.

Ερευνητικό αντικείμενο

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας ταυτίζονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα έχουν ως αντικείμενο την αυτοαντίληψη και τις εξελικτικές διαφοροποιήσεις της, τον εκφοβισμό και τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό στο σχολικό πλαίσιο, τις ταυτότητες φύλου και τις διακρίσεις και ανισότητες στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τις νέες μορφές γονεϊκότητας, τις μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης και το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο, τη σημασία των πρώιμων εμπειριών στη μετέπειτα ανάπτυξη, θέματα υιοθεσίας, τους στόχους της σχολικής επίτευξης, την αυτο-αποτελεσματικότητα, τις λανθάνουσες θεωρίες για τη νοημοσύνη, τις δυσκολίες μάθησης, θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, θέματα γνωστικής και μεταγνωστικής ανάπτυξης καθώς και θέματα ανάπτυξης κινήτρων.

Διευθύντρια Τομέα:
Ευγενία Γεωργάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ο Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Οργανωσιακής Ψυχολογίας και της Κλινικής Ψυχολογίας.

Διδακτικό αντικείμενο

Το διδακτικό αντικείμενο του Τομέα καλύπτει τα πεδία της Κοινωνικής Ψυχολογίας και των εφαρμογών της στην κοινότητα (Διαπροσωπικές Σχέσεις, Ενδο-ομαδικά φαινόμενα, Διομαδικές Σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις και συγκρούσεις, Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμογών), της Οργανωσιακής Ψυχολογίας (Οργανωσιακή Δομή και Κουλτούρα, Οργανωσιακή Αλλαγή, Εργασιακά χαρακτηριστικά και Εργασιακή Ευημερία, Στάσεις και Οργανωσιακή Συμπεριφορά), και της Κλινικής Ψυχολογίας (Θεωρίες Προσωπικότητας, Ψυχοκοινωνικά Συστήματα, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ιδρυματοποίηση-Αποϊδρυματοποίηση, Ψυχοπαθολογία, Γνωστική-συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και Ψυχολογίας της Υγείας).

Ερευνητικό αντικείμενο

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις στο χώρο της Κοινωνικής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας περιλαμβάνουν έρευνες σε θέματα μειονοτήτων, ρατσισμού, προκατάληψης και κοινωνικών διακρίσεων, κοινωνικών ταυτοτήτων και διομαδικών σχέσεων στην κοινότητα και σε οργανισμούς, επιπτώσεων του οργανωσιακού πλαισίου στο άτομο και στην ομάδα, κοινωνικών κινημάτων και κοινωνικοψυχολογικών προσεγγίσεων των διεθνών συγκρούσεων. Στο πεδίο της Κλινικής Ψυχολογίας η ερευνητική δραστηριότητα εκτείνεται σε ζητήματα ιδρυματοποίησης και αποϊδρυματοποίησης, κοινωνικού αποκλεισμού, αντιμετώπισης της χρόνιας ασθένειας, διεργασίας της ψυχοθεραπείας, εμπειρίας και αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου και κριτικής εξέτασης της ψυχοπαθολογίας. Στον Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας εφαρμόζονται τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των ζητημάτων που άπτονται της θεωρίας και της πρακτικής της κοινωνικής και της κλινικής ψυχολογίας.