Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας (ΕΕΔ)

Η Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) συγκροτήθηκε με απόφαση της αριθμ. 284/02.06.2016 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) είναι:

  • η εφαρμογή του κανονισμού δεοντολογία έρευνας της ΕΕΔ.
  • η εξέταση ερευνητικών πρωτοκόλλων που κατατίθενται στην ΕΕΔ από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό προσωπικό, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας, εφόσον οι ερευνητές αυτοί κρίνουν επιθυμητή την εξέταση των ερευνητικών τους πρωτοκόλλων.
  • η έκδοση σχετικής γνωμοδότησης εντός ενός (1) μήνα από την κατάθεση του ερευνητικού πρωτοκόλλου.

Η ΕΕΔ είναι διαθέσιμη στα μέλη του Τμήματος (μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό προσωπικό, φοιτητές) για την παραπομπή αιτημάτων σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο του Τμήματος.

Αίτηση προς την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τη παρακάτω αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην/στον Πρόεδρο της EEΔ ηλεκτρονικά.

Η ΕΕΔ συνεδριάζει κάθε τέταρτη Πέμπτη του μήνα. Παρακαλείστε να υποβάλλετε τις
αιτήσεις σας τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη συνεδρίαση της ΕΕΔ, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εξέταση τους.

Λόγω επιστημονικής άδειας της Προέδρου της Επιτροπής κας Παπαχρήστου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, οι αιτήσεις προς την ΕΕΔ θα υποβάλλονται στην κα Μασούρα (emasoura@psy.auth.gr).

Μέλη της ΕΕΔ

Πρόεδρος της Επιτροπής
Χριστίνα Παπαχρήστου

Μέλη της Επιτροπής
Ελβίρα Μασούρα
Δέσποινα Ξανθοπούλου
Λάζαρος Τριάρχου
Ελισάβετ Χρυσοχόου

Σημαντικές Πληροφορίες

Η ΕΕΔ δεν εξετάζει ερευνητικά πρωτόκολλα στα οποία δεν εμπλέκονται μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, και φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο από τη Γ.Σ. του Τμήματος.

Η ΕΕΔ δεν ασχολείται με θέματα δεοντολογίας εκτός έρευνας.

Η ΕΕΔ δεν ασχολείται με τα οικονομοτεχνικά των μελετών παρά μόνο σε βαθμό που αυτά εμπεριέχουν ηθικά ζητήματα (π.χ. αποζημιώσεις συμμετεχόντων).

Η ΕΕΔ δεν αξιολογεί τη θεωρητική τεκμηρίωση και τις υποθέσεις των προτεινόμενων ερευνών, αλλά μπορεί να προτείνει βελτιώσεις σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας.