Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το «Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης» ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση 108553/Β1/30.9.2005 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1495/1.11.2005, τεύχος Β’, στον Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, του Τμήματος Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το Εργαστήριο της Γνωστικής Νευροεπιστήμης καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα στην περιοχή της Πειραματικής Ψυχολογίας, της Γνωστικής Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Γλώσσας, της Νευροψυχολογίας και της Ψυχοφυσιολογίας, που ανήκουν στις ευρύτερες περιοχές της Πειραματικής Ψυχολογίας, της Γνωστικής Ψυχολογίας και της Γνωστικής Νευροεπιστήμης, και εντάσσεται στον Τομέα της Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας. Αυτό έχει ως αποστολή:

  1. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τομέα της Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας στα γνωστικά αντικείμενα της Πειραματικής Ψυχολογίας, της Γνωστικής Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Γλώσσας, της Νευροψυχολογίας και της Ψυχοφυσιολογίας, όπως και όλων των επί μέρους θεματικών ενοτήτων τους, καθώς και σκοπών που αφορούν στην άσκηση και παρέμβαση στις γνωστικές λειτουργίες των ανθρώπων. Η λειτουργία του Εργαστηρίου εξυπηρετεί ειδικότερα: α) τη εκπαίδευση, την κατάρτιση και άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και β) τη διεξαγωγή έρευνας που να αποβλέπει στην προαγωγή της επιστήμης.
  2. Τη συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς σε περιοχές και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  3. Την οργάνωση ασκήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, και παντοειδών παρεμφερών συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς στην Πειραματική Ψυχολογία, στη Γνωστική Ψυχολογία, στην Ψυχολογία της Γλώσσας, στη Νευροψυχολογία και στην Ψυχοφυσιολογία.
  4. Την πραγματοποίηση διάφορων πρακτικών ασκήσεων, όπως και προγραμμάτων επιμόρφωσης ή έρευνας.
  5. Τη δημοσίευση ειδικών εκδόσεων υπό τύπο βιβλίων, άρθρων ή περιοδικών.
  6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 159/1984 (Α΄53).

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η στελέχωση του Εργαστηρίου γίνεται με προσωπικό που ανήκει ή που διατίθεται στον Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας.
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, των οποίων το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο εμπίπτει στα θέματα του Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, καθώς και από τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις ανάγκες λειτουργίας του Εργαστηρίου και των ερευνητικών προγραμμάτων.

ΙV. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δέσποινα Τατά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια