Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Ψυχολογίας

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και στην προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της Ψυχολογίας, καθώς και στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα προάγει την ανάπτυξη και την ευζωία των μελών του. Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Ψυχολογίας διαμορφώνει, βελτιώνει και ελέγχει τις διαδικασίες εκείνες που εξασφαλίζουν την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας που έχει τεθεί, υιοθετώντας τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, αναπτύσσεται στους ακόλουθους τέσσερις άξονες:

 1. Υψηλή στάθμη και ποιότητα προπτυχιακών σπουδών Ψυχολογίας, σύμφωνα με διεθνή κριτήρια.
 2. Ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου και σύνδεσή της με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ).
 3. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος σε ιδρυματικό, τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 4. Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου υποδομών, λειτουργιών και υπηρεσιών.

Η πολιτική ποιότητας που ακολουθεί το Τμήμα Ψυχολογίας είναι εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Α.Π.Θ. (επικυρωμένη από την υπ. αριθμ. 2981/7-3-19 Συνεδρίαση της Συγκλήτου), η οποία αποτυπώνεται στους ακόλουθους άξονες:

 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα.
 2. Την ανάδειξη του έργου που συντελείται στο Α.Π.Θ. στην κοινωνία, την πολιτεία αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
 3. Τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και υπηρεσιών του Α.Π.Θ.
 4. Τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ποιότητα ζωής.
 5. Τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας διασφαλίζεται με:

 • Τη θέσπιση στόχων ποιότητας, οι οποίοι συνοδεύονται από συγκεκριμένους, μετρήσιμους δείκτες παρακολούθησης και εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Τμήματος αλλά και του Α.Π.Θ.
 • Την ενημέρωση και την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των μελών του προσωπικού και των φοιτητών/τριών στη διασφάλιση ποιότητας και την ανάληψη ευθυνών στο ρόλο που τους αναλογεί
 • Την ενημέρωση και συνεργασία με την ηγεσία και τις λειτουργικές μονάδες του Ιδρύματος
 • Τον τακτικό έλεγχο και τυχόν αναγκαίο επαναπροσδιορισμό των στόχων μέσα από τυπικές διαδικασίες [π.χ., Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), Συνέλευση Τμήματος] αλλά και άτυπες (π.χ., διεθνείς κατατάξεις Τμήματος, εναρμόνιση με οδηγίες σχετικών επιστημονικών φορέων)
 • Τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Σχεδιασμός και η υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιείται με τη συνεργασία των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του διοικητικού προσωπικού, των φοιτητών/τριών και των οργάνων διοίκησης του Τμήματος.

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Ψυχολογίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Α.Π.Θ. έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή της Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος.

Η Πολιτική Ποιότητας πραγματοποιείται με τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος και με την ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ιδρύματος.

Το Τμήμα Ψυχολογίας δεσμεύεται να υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί και να προσδιορίζει με ποιον τρόπο και μέσα από ποιες διαδικασίες αυτοί θα υλοποιούνται και με ποιον τρόπο θα αξιολογείται η πορεία επίτευξής τους. Οι στρατηγικοί στόχοι, το πρόγραμμα επίτευξής τους και το σχέδιο δράσης αποτελούν σημεία αναφοράς για όλες τις λειτουργίες του Τμήματος.