Προφίλ

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1993. Αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Tμήμα το οποίο αποσκοπεί στην προετοιμασία νέων επιστημόνων και την προαγωγή και εξέλιξη της επιστήμης. Κάθε χρόνο δέχεται περίπου 300 νέους προπτυχιακούς και 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Συμμετέχει ενεργά σε δίκτυα ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών σε επίπεδο διδασκαλίας, έρευνας και παρεμβάσεων στην κοινότητα.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η αναπτυξιακή, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, η οργανωσιακή, η κλινική ψυχολογία και η νευροψυχολογία.

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Ψυχολογίας αναμένεται να έχουν πετύχει τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:

Α. Επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς:

(i) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της βιβλιογραφίας

(ii) τον ερευνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις

(iii) την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων

(iv) τη σύνθεση και την ερμηνεία των ευρημάτων και

(v) την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα παραπάνω.

Β. Εξοικείωση με την ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων της επιστήμης της ψυχολογίας οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην προαγωγή της ευημερίας ατόμων, ομάδων και της κοινότητας.

Γ. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα παρακάτω ζητήματα:

(i) επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία

(ii) συνεργατικότητα και εργασία σε ομάδες

(iii) σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας

(iv) κατανόηση της οπτικής του φύλου

(v) σεβασμό του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Παρουσίαση Τμήματος από την Προέδρο, Καθ. Μαρία-Ελένη Κοσμίδου

Παρουσίαση Τμήματος από την Πρόεδρο της ΟΜΕΑ, Καθ. Ευγενία Γεωργάκα

Διδασκαλία και Μάθηση στο Τμήμα Ψυχολογίας από την Καθ. Ελευθερία Γωνίδα