Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας καθώς και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση πτυχιούχων στα κύρια γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Ψυχολογίας. Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

Προτάσεις για τους ΥΔ με ισχύ από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2023-24) για τους νεοεισαχθέντες/ νεοεισαχθείσες

 1. Ως ελάχιστη ανταπόδοση στην εποπτεία που παρέχεται από το Τμήμα, οι ΥΔ υποχρεούνται να αναλαμβάνουν επιτηρήσεις κατά τις εξεταστικές περιόδους.
 2. Προτείνεται οι ΥΔ να αναλαμβάνουν επικουρικό διδακτικό έργο το οποίο θα περιλαμβάνει ως δύο συναντήσεις /εξάμηνο με τους φοιτητές με τη μορφή διαλέξεων ή εργαστηρίων.
 3. Σε περίπτωση που οι ΥΔ λαμβάνουν υποτροφία με μηνιαίες απολαβές, θα πρέπει:
  α) να έχουν φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που λαμβάνουν τη χρηματοδότηση και
  β) να αναλαμβάνουν επιπλέον επικουρική διδασκαλία (4 συναντήσεις/εξάμηνο με φοιτητές).

Επιτηρήσεις:

Α) Για τους ΥΔ που δεν λαμβάνουν υποτροφία με μηνιαίες απολαβές:

– Συνολικά, τέσσερις (4) επιτηρήσεις (1 για κάθε εξεταστική και 1 στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος τον Δεκέμβριο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς).

– Σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν και στις 3 εξεταστικές, θα εξεταστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης 2 επιτηρήσεων στην ίδια εξεταστική.

Β) Για τους ΥΔ που λαμβάνουν υποτροφία με μηνιαίες απολαβές:

– Συνολικά, επτά (7) επιτηρήσεις (2 για κάθε εξεταστική και 1 στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος τον Δεκέμβριο της κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς).

– Σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν και στις 3 εξεταστικές θα εξεταστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης 4 επιτηρήσεων στην ίδια εξεταστική.

Επικουρικό διδακτικό έργο:

Α) Για τους ΥΔ που δεν λαμβάνουν υποτροφία με μηνιαίες απολαβές:

– Συνολικά, δύο (2) συναντήσεις με τους φοιτητές/εξάμηνο

Β) Για τους ΥΔ που λαμβάνουν υποτροφία με μηνιαίες απολαβές:

– Συνολικά, τέσσερις (4) συναντήσεις με τους φοιτητές/εξάμηνο

Φυσική παρουσία:

Για τους ΥΔ που λαμβάνουν υποτροφία με μηνιαίες απολαβές αναμένεται φυσική παρουσία 4 ημέρες την εβδομάδα κατά τις οποίες μπορεί να ασκείται και το διδακτικό τους έργο.  Οι μέρες αυτές περιλαμβάνουν και την παρουσία των ΥΔ σε άλλους χώρους (π.χ., δομές, εργαστηριακές εγκαταστάσεις) στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής τους έρευνας.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων (ομοταγών) ιδρυμάτων της αλλοδαπής και

β) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή

γ) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται να έχει αναγνωριστεί επίσημα και να προσκομιστεί στη Γραμματεία του Τμήματος η πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας με τα αντίστοιχα ελληνικά πανεπιστήμια από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφω­να με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80), όπως αυτός ισχύει ή
Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

δ) Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) άτομα καταξιωμένα για την επαγγελματική τους δραστηριότητα που έχει συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος

β) άτομα με σημαντική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση αυτή, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών ή Προπτυχιακών Σπουδών.

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Το Τμήμα Ψυχολογίας δέχεται αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε προκαθορισμένες ημερομηνίες εντός του ακαδημαϊκού έτους που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό.

Το Τμήμα μπορεί επίσης να προκηρύσσει με απόφαση της Συνέλευσης θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα και σε ημερομηνίες εκτός των προκαθορισμένων ημερομηνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4485/2017 (114 Α΄) Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιοποιούνται διά του ημερησίου τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Η αίτηση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος δυο φορές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, μία φορά το χειμερινό εξάμηνο (1-31 Δεκεμβρίου) και μία φορά το εαρινό εξάμηνο (1-30 Ιουνίου).

Στην αίτηση αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Προτεινόμενος τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 2. Προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής και παρουσίασης/υποστήριξης (ελληνική ή αγγλική).
 3. Προτεινόμενος/η επιβλέποντας/ουσα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4485/2017.
 4. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιος/α.

Η αίτηση των υποψήφιων διδακτόρων συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά που καταθέτει ο/η υποψήφιος/α:

 1. Βασικός Τίτλος Σπουδών.
 2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 5. Φάκελο με εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, και άλλο σχετικό έργο εφόσον υπάρχει.
 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν διαθέτει το παραπάνω αποδεικτικό θα πρέπει να υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/τρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος.
 7. Προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής στην προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής.

Στην περίπτωση που ο Βασικός Τίτλος Σπουδών ή/και το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του/της υποψηφίου/ιας προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά η πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας με τα αντίστοιχα ελληνικά πανεπιστήμια από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφω­να με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80), όπως αυτός ισχύει.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος ανέρχεται στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.