Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα», για το ακαδ. έτος 2023-2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα».

Γενικές πληροφορίες

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. θα είναι α) η μελέτη, σύνδεση και σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων, ερευνητικών ευρημάτων και μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί στην κοινωνική ψυχολογία β) η ανάδειξη της σχέσης τους με την πολυεπίπεδη ερμηνεία των κοινωνικών φαινόμενων (σε ενδοατομικο, διατομικό, διομαδικό και ιδεολογικό επίπεδο) και της σύνδεσής τους με εφαρμογές σε διαφορετικούς τομείς. Η σχέση θεωρίας, μεθοδολογικών εργαλείων και εφαρμογών γίνεται αντιληπτή ως σχέση στενής αλληλεξάρτησης. Με άλλα λόγια ο τόπος των εφαρμογών και των παρεμβάσεων, δηλαδή ο κοινωνικός τόπος, εκλαμβάνεται ως βασικός χώρος κάλυψης κοινωνικών και κοινωνιοψυχολογικών αναγκών, αλλά ταυτόχρονα και ως τόπος παραγωγής νέας γνώσης. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν θεωρητικά σεμινάρια, ερευνητικά σεμινάρια και εργαστήρια μεθοδολογίας και πραγματοποιούν ένα ανεξάρτητο ερευνητικό έργο με εποπτεία, ενώ συμμετέχουν ενεργά σε ψυχοκοινωνικές δομές, καθώς και σε άλλους χώρους εφαρμογών και παρεμβάσεων στην ευρύτερη κοινότητα.

Το επιστημονικό αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχολογίας είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί επικεντρώνεται στη μελέτη της σχέσης των ατόμων με τον κοινωνικό κόσμο, στην πολυεπίπεδη κατανόηση αυτής της σχέσης και στο συνακόλουθο σχεδιασμό εφαρμογών και παρεμβάσεων. Πεδία εφαρμογών αποτελούν η εκπαίδευση, η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, οι πολιτικοί θεσμοί, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι δομές που παρέχουν υποστήριξη σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, η εργασία, αλλά και άλλοι τομείς της καθημερινής ζωής. Άλλωστε το ερευνητικό ενδιαφέρον της Κοινωνικής Ψυχολογίας απαρτίζουν οι πολλαπλές εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου όπως, οι στάσεις, η κοινωνική νόηση, η πολιτική σκέψη και συμπεριφορά, η επικοινωνία, η διαπολιτισμική επαφή, η μετανάστευση, οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός, οι συλλογικές ταυτότητες, οι συγκρούσεις, οι συλλογικές δράσεις, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι κοινωνικές ανισότητες και η κοινωνική αλλαγή, οι διεθνείς σχέσεις.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες.

Κριτήρια εισαγωγής

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

α) Επιτυχή συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης (80%).
Θεωρείται ότι ο υποψήφιος πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο μάθημα στο οποίο εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα (10).

β) Μέσος όρος του βαθμού πτυχίου με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 10%.

γ) Η επίδοση του υποψήφιου σε διπλωματική εργασία και τυχόν ερευνητική και συναφής εθελοντική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψήφιου με ποσοστό αξιολόγησης 10%.

Διαδικασία εισαγωγής

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» κάθε δύο έτη.

Η προκήρυξη γίνεται το αργότερο έως 31 Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους που προηγείται του έτους εισαγωγής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη 10 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 1 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης.

Οι εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις για το Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής φοιτητών/τριών. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εισαγωγής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ αναρτάται από τη Γραμματεία στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος εντός της οριζόμενης από τον παρόντα Κανονισμό προθεσμίας την αίτηση και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Βασικός Τίτλος Σπουδών (Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν αρχικά βεβαίωση περάτωσης σπουδών και να καταθέσουν το αντίγραφο του τίτλου σπουδών το αργότερο μέχρι την έναρξη του Α΄ εξαμήνου)
  2. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
  4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιας/α. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δεν διαθέτει απόδειξη γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 θα πρέπει να υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, απόφοιτοι Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
    Σε περίπτωση αλλοδαπού/ής υποψήφιου/ας υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.
  5. Αποδεικτικά εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις κ.λ.π.)

Για να γίνει ένας/μία υποψήφιος/α δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» απαιτείται να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο παρακάτω μάθημα:

Κοινωνική Ψυχολογία

Η αξιολόγηση των γραπτών στο υπό εξέταση μάθημα γίνεται από δύο βαθμολογητές οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και οι οποίοι έχουν συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα γνωστικό αντικείμενο. Το άθροισμα των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι εξεταστές ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μαζί με ένα αναπληρωματικό εξεταστή/ρια ίδιας ή συναφούς ειδικότητας. Στην εξέταση της Αγγλικής γλώσσας ως εξεταστές/ριες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ένα μέλος Δ.Ε.Π. και ένας/μία διδάσκοντας/ουσα της αντίστοιχης ξένης γλώσσας στο Τμήμα. Ο/η υποψήφιος/α επιτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο μάθημα στα οποίο εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα(10).

Η ύλη του εξεταστέου μαθήματος αναρτάται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., το αργότερο έως τις 31 Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους προκήρυξης του ΠΜΣ, στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Οικονομικοί απολογισμοί