Σύμβουλοι Σπουδών

Στο Τμήμα Ψυχολογίας λειτουργεί ο θεσμός των Συμβούλων Σπουδών. Έργο των Συμβούλων Σπουδών είναι να πληροφορούν, να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους και να υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία φοιτητών/τριών που τυχόν συναντούν δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, οι Σύμβουλοι Σπουδών καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους/τις φοιτητές/τριες σχετικά με:

Α. Ζητήματα του Προγράμματος Σπουδών που αφορούν:

 • στη διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών και στις υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών
 • στα μαθήματα
 • πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο των μαθημάτων
 • στους κανονισμούς του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και τον Οδηγό Σπουδών
 • στις εξετάσεις
 • στη βελτίωση της βαθμολογίας
 • στην πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση
 • στα προγράμματα κινητικότητας για σπουδές ή/και πρακτική (Erasmus +, Erasmus International/EPICUR)
 • στην καθυστέρηση της πορείας φοίτησης.

Β. Ακαδημαϊκές και Επαγγελματικές Επιλογές σχετικά με:

 • ακαδημαϊκούς στόχους, προγράμματα υποτροφιών και μεταπτυχιακές σπουδές
 • στόχους σταδιοδρομίας και (εναλλακτικές) επαγγελματικές προοπτικές

Γ. Άλλα ζητήματα σε σχέση με τη φοίτηση, την ακαδημαϊκή επιτυχία και την ολοκλήρωση των σπουδών, όπως:

 • θέματα προσαρμογής
 • δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι Σύμβουλοι Σπουδών δεν υποκαθιστούν συμβούλους ή ψυχολόγους σε εξειδικευμένες δομές υποστήριξης εντός του Α.Π.Θ. (π.χ., Γραφείο Διασύνδεσης, ΚΕΣΥΨΥ, ΕΕΦΑΨ), αλλά παραπέμπουν σε αυτές τις δομές εάν είναι απαραίτητο.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όλοι/όλες οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος ανατίθενται σε Συμβούλους Σπουδών και ενημερώνονται σχετικά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ., φοιτητές/τριες με θέματα  υγείας, αναπηρίες, αισθησιοκινητικές  δυσκολίες  κλπ.) αναφορικά με την αντιμετώπιση εμποδίων και δυσχερειών στην εκπαίδευση, την μάθηση και την αξιολόγηση.

Σύμβουλοι σπουδών αποκλειστικά για τους/τις φοιτητές/-τριες που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες είναι η κα Παναγιώτα Μεταλλίδου, Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση  (pmetall@psy.auth.gr) και η κα Αφροδίτη Μπάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας (abaka@psy.auth.gr).