Πρακτική άσκηση

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Βασικοί.στόχοι:

  • βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης
  • ενίσχυση της αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού ιδρύματος και εργασιακού χώρου

Επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της Σχολής/Τμήματος να αποτελεί και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τη Σχολή/Τμήμα.

Ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ είναι διαθέσιμος εδώ

Πρακτική Άσκηση εκτός του προγράμματος ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ