Βορριά Παναγιώτα

Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εξελικτική Ψυχολογία
Τομέας: 
Εξελικτική και Σχολική Ψυχολογία
Γραφείο: 
216, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997326

Σπουδές