Εκκρεμότητες εγγραφής ειδικών κατηγοριών

(Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού και Αλλογενείς- Αλλοδαποί)

Παρακαλούνται οι φοιτητές/ήτριες με τα παρακάτω Α.Ε.Μ.  να προσέλθουν ΑΜΕΣΑ (το αργότερο έως την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023) στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 έως 13:00, κτίριο Διοίκησης, γρ. 207, 2ος όροφος) για να διευθετήσουν εκκρεμότητες που αφορούν τα δικαιολογητικά εγγραφής τους.  

Οι παρακάτω φοιτητές/ήτριες έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση και στη διεύθυνση πανεπιστημιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 15/11/2023.

Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού

 1. Η. Ε. 7356
 2. Β.Ο. 7357
 3. Κ. Π.7361
 4. Κ.Μ.7360
 5. Τ.Α. 7352
 6. Π. Γ.- Ρ. 7354
 7. Γ.Σ-.Α. 7347

Αλλογενείς- Αλλοδαποί

 1. Ι. Ρ. 7336

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις εγκυκλίους για τη διαδικασία εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παραπάνω κατηγοριών:

«Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο […] κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, τότε δεσμεύεται η Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους του Τμήματος εισαγωγής».

Εγγραφή εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των διακριθέντων αθλητών/τριών, που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή, έτους 2023.

Οι διακριθέντες αθλητές/ήτριες ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στο ΥΠ.ΑΙΘ. καλούνται όπως καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του ΑΠΘ https://register.auth.gr από την 27η Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου

– στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας.

1ο ΒΗΜΑ:

Εφόσον έκανες την εγγραφή σου στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού*, καλείσαι από 27 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε

α) να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου και

β) να ανεβάσεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
 2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σου)
 3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω του www.gov.gr είτε εντύπως, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σου, μέσω ΚΕΠ
 4. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ σου από εδώ

Εφόσον η Υπεύθυνη δήλωση εκδοθεί εντύπως μέσω ΚΕΠ, πρέπει, στο ίδιο διάστημα (27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου), να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως (από εσένα ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής (με την ένδειξη στο φάκελο: Υπεύθυνη Δήλωση για εγγραφή αθλητή/αθλήτριας)

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος, γρ. 207)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

Για την επικοινωνία σου με τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σου μπορείς να δεις εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας και το χάρτη της πανεπιστημιούπολης εδώ

Σου προτείνουμε, επιπλέον, να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Τμήματος 

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

2ο ΒΗΜΑ:

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με την ταυτοποίηση των στοιχείων σου από τη Γραμματεία και την οριστικοποίηση της εγγραφής σου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας, θα λάβεις και πάλι ένα SMS που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Δες εδώ όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες με τη χρήση του ιδρυματικού σου λογαριασμού

———————————————–

* Εάν για κάποιο λόγο, όπως μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν έκανες εμπρόθεσμα (13-17 Νοεμβρίου) την ηλεκτρονική εγγραφή σου στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘA, μπορείς να κάνεις αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου, εκθέτοντας τους λόγους της καθυστέρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΥΠΑΙΘA (2/1/2024). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Για την αυτοπρόσωπη ή ταχυδρομική υποβολή των δικαιολογητικών, ισχύουν τα ανωτέρω. Η εγγραφή σου ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος.

Εφόσον η αίτησή σου εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσεις τη διαγραφή σου από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο θα υποβάλεις ως πρόσθετο δικαιολογητικά στο νέο σου Τμήμα.

Εάν δεν εγγραφείς ούτε με αυτή τη διαδικασία, τότε χάνεις το δικαίωμα εγγραφής σου.

Εγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2023-24 των επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το σχολικό έτος 2022-23

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το σχολικό έτος 2022-23, σύμφωνα προς την Υπουργική Απόφαση Φ.253.2/101765/Α5 (ΦΕΚ 5504Β/15-09-2023), πραγματοποιούνται από 9 έως 13 Οκτωβρίου 2023

Για την εγγραφή σου στο Τμήμα Ψυχολογίας που έχεις επιτύχει την εισαγωγή σου σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α, πρέπει σε αυτή την προθεσμία να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε

α) να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου και

β) να ανεβάσεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
 2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σου)
 3. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ σου από εδώ
 4. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα , την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr είτε εντύπως μέσω ΚΕΠ, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής
 5. Σημείωση:

Η Υπεύθυνη Δήλωση, εφόσον εκδοθεί εντύπως, πρέπει στο ίδιο διάστημα (9-13 Οκτωβρίου) να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως (από εσένα ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής (με την ένδειξη στο φάκελο: ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ, Υπεύθυνη Δήλωση <το ονοματεπώνυμό σου>)

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

Κτίριο Διοίκησης (Καραθεοδωρή), 2ος όροφος, γρ. 207 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

 Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 έως 13:00

Εάν έχεις ήδη εγγραφεί σε άλλο Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου της Ελλάδας από τη συμμετοχή σου στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλεις επιπλέον

5. Πιστοποιητικό διαγραφής από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα

Σε αυτή την περίπτωση η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναφέρει «i) είμαι εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, από το οποίο: έχω αιτηθεί τη διαγραφή μου ή προσκομίζω πιστοποιητικό διαγραφής»

 Για την επικοινωνία σου με τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σου μπορείς να δεις εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας και της ώρες υποδοχής πρωτοετών, αφού συμβουλευτείς και το χάρτη της πανεπιστημιούπολης εδώ

Σου προτείνουμε, επιπλέον, να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς εκεί θα βρεις και άλλες ανακοινώσεις που ενδεχομένως σε αφορούν, όπως π.χ. το πρόγραμμα και τις δηλώσεις μαθημάτων.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

2ο ΒΗΜΑ:

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με την ταυτοποίηση των στοιχείων σου από τη Γραμματεία και την οριστικοποίηση της εγγραφής σου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας, θα λάβεις ένα SMS, που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Δες εδώ όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες με τη χρήση του ιδρυματικού σου λογαριασμού

Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων Αποφοίτων Ξένων Λυκείων του Εξωτερικού, ακ. έτους 2023-24

Σύμφωνα με τη Φ.153/108612/29.9.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι εγγραφές των επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με την ανωτέρω ειδική κατηγορία θα γίνουν από 3 μέχρι και 10 Οκτωβρίου 20231

Για την εγγραφή σου στο Τμήμα Ψυχολογίας με αυτή την ειδική κατηγορία, πρέπει σε αυτή την προθεσμία

1ο ΒΗΜΑ: να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε

α) να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου (αίτηση εγγραφής) και

β) να ανεβάσεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 2. ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά σου στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης
 3. τα απαιτούμενα ανά κατηγορία (1-5) δικαιολογητικά (βλέπε Οδηγίες Ελλήνων του Εξωτερικού)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση2 σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, η οποία μπορεί να εκδοθεί είτε ψηφιακά (αν είσαι κάτοχος κωδικών taxisnet ελληνικής τράπεζας) μέσω του gov.gr είτε εντύπως, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής

Προσοχή: στην Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται επιπλέον να δηλωθεί:

 • για την κατηγορία 1: κανένας από τους δύο γονείς μου δεν είναι υπάλληλος του Ελληνικού κράτους αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα
 • για τις κατηγορίες 3, 4 και 5: δεν έχω αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα, πριν την απόκτηση του ξένου απολυτηρίου από ξένο Λύκειο στο εξωτερικό (η δήλωση αυτή δεν απαιτείται για όσους/-ες εκ των κατηγοριών 3 και 5 πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε του αντίστοιχου κεφαλαίου των Οδηγιών)

Εάν έχεις ήδη εγγραφεί σε άλλο Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου της Ελλάδας από τη συμμετοχή σου στις πανελλαδικές εξετάσεις (κατηγορία 2), πρέπει να υποβάλεις επιπλέον

 1. Πιστοποιητικό διαγραφής από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα

2ο Βήμα: να υποβάλεις στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου α) την αίτηση εγγραφής (εκτύπωση από τον browser της ηλεκτρονικής αίτησης και υπογραφή αυτής) και β) τα υποβληθέντα στην πλατφόρμα δικαιολογητικά (προσοχή! ΟΧΙ τα σκαναρισμένα αντίγραφα που ανέβασες στην πλατφόρμα).

 Στις ίδιες ημερομηνίες, και με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, καλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση εγγραφής απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα, οι επιτυχόντες ακ. έτους 2022-23, της ειδικής κατηγορίας της παρ. 4Β1, του άρθρου 1 της Φ.151/82115/A5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873Β/2017) –άρρενες με κυπριακή καταγωγή- που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, εφόσον έχουν πλέον αποκτήσει τη σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας (Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» ή Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Θητείας). Για τους συγκεκριμένους και μόνο επιτυχόντες, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον αποκτήσουν τη σχετική βεβαίωση, έως τις 15 Νοεμβρίου 2023.

Η υποβολή της αίτησης και των ανωτέρω δικαιολογητικών (2ο Βήμα) μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ίδιους και τις ίδιες πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους (με την ένδειξη στο φάκελο: για εγγραφή ομογενούς).

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

Κτίριο Διοίκησης (Καραθεοδωρή) 2ος όροφος, γρ. 207

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 έως 13:00

 Μπορείς να συμβουλευτείς και το χάρτη της πανεπιστημιούπολης εδώ

Σου προτείνουμε, επιπλέον, να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Τμήματος εγγραφής σου, καθώς εκεί θα βρεις και άλλες ανακοινώσεις που ενδεχομένως σε αφορούν, όπως π.χ. το πρόγραμμα μαθημάτων.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

3ο ΒΗΜΑ:

Αφού ολοκληρωθεί και το 2ο βήμα, με την ταυτοποίηση των στοιχείων σου και τον έλεγχο των δικαιολογητικών σου από τη Γραμματεία3θα λάβεις ένα SMS, με τον Αριθμό Πανεπιστημιακού Μητρώου σου (ΑΠΜ) και κωδικό (one-time password), για να αποκτήσεις ιδρυματικό λογαριασμό (βήμα 2 στην πλατφόρμα register.auth.gr). Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Δες εδώ όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες με τη χρήση του ιδρυματικού σου λογαριασμού

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

——————————————

1Εάν για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, δεν καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη εγγραφή σου με την παραπάνω διαδικασία, μπορείς να κάνεις αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου, εκθέτοντας τους λόγους της καθυστέρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας εγγραφής (έως 9 Νοεμβρίου 2023). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παραπάνω δικαιολογητικά και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Η εγγραφή σου ολοκληρώνεται ή μη, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Εφόσον η αίτησή σου εγκριθεί και είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσεις τη διαγραφή σου από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο θα υποβάλεις στο νέο σου Τμήμα.

Εάν δεν εγγραφείς ούτε με αυτή τη διαδικασία, τότε χάνεις το δικαίωμα εγγραφής σου.

2Σε ό,τι αφορά το γνήσιο της υπογραφής στα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένης/-ων της/των Υ.Δ.), καθώς και την επικύρωση και μετάφρασή τους, οι προς εγγραφή στο ΑΠΘ επιτυχόντες/-ούσες αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να συμβουλευτούν το κεφάλαιο ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ των Οδηγιών

3Επισημαίνεται ότι για την ειδική κατηγορία των Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων Αποφοίτων Ξένων Λυκείων του Εξωτερικού, η οριστικοποίηση της εγγραφής πραγματοποιείται κατόπιν του ελέγχου των προβλεπόμενων για αυτήν δικαιολογητικών από τη Γραμματεία και την έγκριση της εγγραφής από τη Συνέλευση του Τμήματος εισαγωγής τους.

Η απόφαση της Συνέλευσης υπόκειται σε διαλυτική αίρεση έγκρισης της νομιμότητάς της από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, τότε α) ανακαλείται η εγγραφή με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους του Τμήματος εισαγωγής και β) αποκλείεται ο/η εν λόγω, κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη, από κάθε διαδικασία εισαγωγής από όλες τις Σχολές ή Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Κατηγορία: Εισαγωγή-Εγγραφές

Διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς εγγραφέντες πανελλαδικών εξετάσεων και σοβαρών παθήσεων στο ΑΠΘ (28.09 – 04.10.2023)

Αφορά1:

1) επιτυχόντες και επιτυχούσες πανελλαδικών εξετάσεων που εισήχθησαν στο ΑΠΘ και εγγράφηκαν στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ, από 31 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023

2) επιτυχόντες και επιτυχούσες πανελλαδικών εξετάσεων, με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, που εισήχθησαν στο ΑΠΘ και α) εγγράφηκαν στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ και β) υπέβαλαν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους το προβλεπόμενο για την κατηγορία τους δικαιολογητικό, από 31 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023

3)  επιτυχόντες και επιτυχούσες με την ειδική κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις που εισήχθησαν στο ΑΠΘ και α) εγγράφηκαν στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ και β) υπέβαλαν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους δικαιολογητικά, από 31 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023

1ο ΒΗΜΑ:

Εφόσον πραγματοποίησες την εγγραφή σου σύμφωνα με τα ανωτέρω που προβλέπονται για την κατηγορία σου, θα λάβεις από το ΑΠΘ ένα μήνυμα (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δήλωσες στο ΥΠΑΙΘΑ. Καλείσαι από 28 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 20232 να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε

α) να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που θα λάβεις στο SMS και

β) να ανεβάσεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων ή διαβατηρίου, σύμφωνα με ό,τι χρησιμοποίησες για την ταυτοποίησή σου στα Πληροφοριακά Συστήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
 2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σου)
 3. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ σου από εδώ
 4. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα , την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr είτε εντύπως μέσω ΚΕΠ, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής

Σημείωση:

Η Υπεύθυνη Δήλωση, εφόσον εκδοθεί εντύπως, πρέπει στο ίδιο διάστημα (28/9 – 4/10/2023) να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως (από εσένα ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής (με την ένδειξη στο φάκελο: Υπεύθυνη Δήλωση <το ονοματεπώνυμό σου> <ο Κωδικός Υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων ή Σοβαρών Παθήσεων>

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

Κτίριο Διοίκησης 2ος όροφος γραφείο 207

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

 Ώρες εξυπηρέτησης κοινού Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 – 13:00

Μπορείς να συμβουλευτείς και το χάρτη της πανεπιστημιούπολης εδώ.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

2ο ΒΗΜΑ:

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με την ταυτοποίηση των στοιχείων σου από τη Γραμματεία και την οριστικοποίηση της εγγραφής σου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας3θα λάβεις και πάλι ένα SMS, που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Δες εδώ όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες με τη χρήση του ιδρυματικού σου λογαριασμού

——————————————————————

Εάν για κάποιο λόγο, όπως μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν έκανες εμπρόθεσμα (31 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου) την ηλεκτρονική εγγραφή σου στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘΑ, μπορείς να κάνεις αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου, εκθέτοντας τους λόγους της καθυστέρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΥΠΑΙΘΑ (04/11). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Για την αυτοπρόσωπη ή ταχυδρομική υποβολή των δικαιολογητικών, ισχύουν τα ανωτέρω. Η εγγραφή σου ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος.

Εφόσον η αίτησή σου εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσεις τη διαγραφή σου από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο θα υποβάλεις ως πρόσθετο δικαιολογητικά στο νέο σου Τμήμα.

Εάν δεν εγγραφείς ούτε με αυτή τη διαδικασία, τότε χάνεις το δικαίωμα εγγραφής σου.

2Στην ίδια προθεσμία

α) οι εγγραφέντες της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, που παρέλειψαν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους δικαιολογητικά στην προθεσμία των εγγραφών (31 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023), καλούνται όπως τα υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, σύμφωνα με την ανακοίνωσή μας εδώ

β) οι επιτυχόντες που έχουν αιτηθεί τη διαγραφή τους από Τμήμα του ΑΠΘ στην πλατφόρμα εγγραφών του ΥΠΑΙΘΑ, στην εξαιρετική περίπτωση που δεν επιθυμούν τελικά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους, μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΠΘ που είναι ήδη εγγεγραμμένοι αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης της διαγραφής που αιτήθηκαν ηλεκτρονικά

3Επισημαίνεται ότι για την ανωτέρω κατηγορία 3, η οριστικοποίηση της εγγραφής πραγματοποιείται κατόπιν του ελέγχου των προβλεπόμενων για αυτήν δικαιολογητικών από τη Γραμματεία και την έγκριση της εγγραφής από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Παράταση προεγγραφής ΥΠΑΙΘΑ για επιτυχόντες/ούσες μέσω πανελληνίων και ειδικών κατηγοριών (σοβαρές παθήσεις, διάκριση σε επιστημονικές ολυμπιάδες)

Σύμφωνα με νεώτερο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, λόγω της συνέχισης των έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας, η εγγραφή των επιτυχόντων πανελληνίων εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών α) των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, β) των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και γ) των διακριθέντων σε επιστημονικές ολυμπιάδες, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, 
 

Παράταση προεγγραφής ΥΠΑΙΘΑ για επιτυχόντες/ούσες μέσω πανελληνίων και ειδικών κατηγοριών (σοβαρές παθήσεις, διάκριση σε επιστημονικές ολυμπιάδες)

Σύμφωνα με νεώτερο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, λόγω της συνέχισης των έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας, η εγγραφή των επιτυχόντων πανελληνίων εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών α) των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, β) των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και γ) των διακριθέντων σε επιστημονικές ολυμπιάδες, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Εγγραφές κατηγορίας “Αλλοδαπών- Αλλογενών” ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Οι επιτυχόντες/ούσες 2023 της κατηγορίας «ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ – ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ» θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα στο περιβάλλον register.auth.gr όπου θα ανεβάσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, και να καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος την αίτηση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στο διάστημα από 12/9 έως και 25/9/2023 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της εγκυκλίου.

Παρακαλούμε δείτε εδώ την αναλυτική ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει οι επιτυχόντες/ούσες να καταχωρήσουν αριθμό ελληνικού κινητού τηλεφώνου

Ταχυδρομική διεύθυνση Τμήματος Ψυχολογίας:

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Κτίριο Διοίκησης (Καραθεοδωρή) 2ος όροφος, γραφείο 207
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη


Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώρηση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας και την εκτύπωση της αίτησης θα ανοίξει 12/9 μετά τις 09:00 το πρωί και θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τους/τις φοιτητές/ήτριες.

Διευκρινίζουμε ότι:
1.    H ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων στο περιβάλλον register.auth.gr είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για τους επιτυχόντες/ούσες του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

2.    Εισαχθέντες/είσες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ΔΕ θα καταχωρήσουν στοιχεία στο σύστημα register.auth.gr και θα προσέλθουν απευθείας στις Γραμματείες για εγγραφή.


Παράταση προεγγραφών στο ΥΠΑΙΘΑ λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών έως την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Eνημερώνουμε ότι σύμφωνα με νεώτερο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας και των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που έχουν προκύψει, η εγγραφή των επιτυχόντων πανελληνίων εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών α) των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, β) των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και γ) των διακριθέτων σε επιστημονικές ολυμπιάδες, παρατείνεται έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Προεγγραφή επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Eνημερώνουμε ότι σύμφωνα με νεώτερο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας και των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που έχουν προκύψει, η εγγραφή των επιτυχόντων πανελληνίων εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών α) των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, β) των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και γ) των διακριθέτων σε επιστημονικές ολυμπιάδες, παρατείνεται έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Αγαπητή φοιτήτρια,

Αγαπητέ φοιτητή,

Α ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ

Σύμφωνα με το από 30.8.2023 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ,

οι εγγραφές επιτυχόντων

α) πανελλαδικών εξετάσεων (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης») και

πραγματοποιούνται από 31 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 2023 

στο Πληροφοριακό Σύστημα “Ηλεκτρονικές Εγγραφές” του Υπουργείου.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί κεντρική ανακοίνωση,

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης»

α) εγγράφεστε στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ και β) αποστέλλετε με ταχυμεταφορά (courier) ή καταθέτετε αυτοπροσώπως – ο/η ίδιος/-α ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο – στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σας τη σχετική βεβαίωση ότι είστε εγγεγραμμένες/-οι στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχετε μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλετε ή να καταθέσετε βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγραφήκατε σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών

β. στην ίδια προθεσμία, και εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση, εγγράφονται απευθείας στο Τμήμα I) τα υιοθετηθέντα τέκνα της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την παράγραφο 29α, του άρθρου 39 του Ν4168 (ΦΕΚ 193/2013)  II) οι διακριθέντες/-είσες σε επιστημονικές ολυμπιάδες, σύμφωνα και με τo άρθρο 40 του Ν4692 (ΦΕΚ 111Α/12.6.20), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν4777 (ΦΕΚ 25Α/17.2.2021), παράγραφος ε.

Διεύθυνση Γραμματείας Τμήματος Ψυχολογίας

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ψυχολογίας

54124 Πανεπιστημιούπολη

Θεσσαλονίκη

Κτίριο Διοίκησης (Καραθεοδωρή) γραφείο 207

Ώρες εξυπηρέτησης: 12:00 – 13:00 Δευτέρα έως Παρασκευή

Β ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΘ

Σε συνέχεια και σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ, θα λάβετε από το Πανεπιστήμιο ένα μήνυμα που θα σας καλεί να καταχωρήσετε –εντός συγκεκριμένης προθεσμίας- τα στοιχεία σας στην πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΑΠΘ

Αφού ολοκληρώσετε και αυτή τη διαδικασία, θα λάβετε από το Πανεπιστήμιο και πάλι ένα SMS με κωδικό (one-time password) για να ενεργοποιήσετε τη  φοιτητική σας ιδιότητα, αποκτώντας ιδρυματικό λογαριασμό. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σας δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο) δεν καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή σας, είναι δυνατή η εγγραφή σας, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης αυτής, με αίτησή σας, απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σας, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Η αίτηση εγκρίνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί και είστε ήδη εγγεγραμμένος/-η σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο νέο σας Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη Σχολή/Τμήμα που είστε ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο θα συνυποβάλετε με την αίτησή σας στο νέο σας Τμήμα.

Εάν δεν εγγραφείτε ούτε με αυτή τη διαδικασία, χάνετε το δικαίωμα εγγραφής.

Στον «Οδηγό Επιβίωσης» μπορείτε να ενημερωθείτε για τις κάθε είδους υπηρεσίες που σας προσφέρει το ΑΠΘ.

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 15 Σεπτεμβρίου 2023

Με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-24, τα μαθήματα σε όλα τα Τμήματα ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το ακριβές πρόγραμμα καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων και εργαστηρίων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προεγγραφές των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (31/8 – 8/9) στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Eνημερώνουμε ότι σύμφωνα με νεώτερο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας και των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που έχουν προκύψει, η εγγραφή των επιτυχόντων πανελληνίων εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών α) των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, β) των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και γ) των διακριθέτων σε επιστημονικές ολυμπιάδες, παρατείνεται έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), οι εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, πραγματοποιούνται από 31 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 2023 στο Πληροφοριακό Σύστημα “Ηλεκτρονικές Εγγραφές” του ΥΠΑΙΘΑ.

Στην ίδια προθεσμία και αφού πραγματοποιήσεις την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει να καταθέσεις στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου, αυτοπροσώπως – ο/η ίδιος/-α ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 2. ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο), από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά σου στοιχεία
 3. ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας (απολυτήριο Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή ΕΠΑΛ Β’, πτυχίο Β’ κύκλου ΤΕΕ ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή ΕΠΑΛ Α,’ απολυτήριο ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 ή του ν. 4386/2016 ή του ν. 4547/2018 ή του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ή τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της Ελλάδας ή της αλλοδαπής*
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.151/17897/Β6/ 2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 358Β/2014) ή Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) που έχει εκδοθεί μετά από εξέταση αίτησης ή ένστασης. Είναι σε ισχύ μόνο τα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης που έχουν εκδοθεί από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές ή το ΚΕΣΥ μετά τις 13 Νοεμβρίου 2017

*Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, θα πρέπει να υποβληθεί επιπλέον:

3α. i. Βεβαίωση αντιστοιχίας του Απολυτηρίου (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό) από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΑΙΘΑ ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού και ii. Bεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20)

3β i. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή) και ii. Bεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20) από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής

3γ  Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται i. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας ξένων τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ii. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα, σε περίπτωση που η βαθμολογία του Απολυτήριου τίτλου δεν εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα (0-20).

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει είτε από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας είτε με τη σχετική επισημείωση (ΑPOSTILLE) από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές (η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία) και β) α) από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από μεταφραστές του Μητρώου μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, β) από δικηγόρο σύμφωνα με τον «Κώδικα Δικηγόρων» (παρ. 2, άρθρο 36, ν. 4194/2013 – Α’ 208), γ) από Πτυχιούχους μεταφραστές/στριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου.

Προκειμένου για ταχυδρομική αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ψυχολογίας
54124 Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης (Καραθεοδωρή) γραφείο 207

Ώρες εξυπηρέτησης: 12:00 – 13:00 Δευτέρα έως Παρασκευή

Εισαγωγή ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Οι ομογενείς υπότροφοι θα πρέπει έως τις 17 Μαρτίου 2023 να προσέλθουν και να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, αίτηση εγγραφής, στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος, γραφείο 207, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124)