Γνωστική Ψυχολογία και Νευρολογία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ περιλαμβάνει δύο επίπεδα σπουδών, τα οποία χορηγούν αντιστοίχως:

 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία.
 2. Διδακτορικό Δίπλωμα Ψυχολογίας

Αντικείμενο της κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας είναι:

 1. Η Γνωστική Ψυχολογία και
 2. Η Νευροψυχολογία

Οι δύο αυτοί κλάδοι της Ψυχολογίας είναι συγγενείς κι εξετάζουν τις βασικές νοητικές λειτουργίες (γνωστικές, θυμικές, βουλητικές) ως προς τους μηχανισμούς τους, τις διεργασίες που εμπλέκουν, το βιολογικό  τους υπόστρωμα, τις ψυχολογικές τους εκφάνσεις, και τη λειτουργία τους σε ομαλό και παθολογικό πληθυσμό. Μέσα από την έρευνα των νοητικών λειτουργιών προωθείται η βασική ψυχολογική γνώση αλλά και η δυνατότητα αξιολόγησης, διάγνωσης, και παρέμβασης για τη βελτίωση της γνωστικής λειτουργικότητας των ατόμων, εκεί όπου υπάρχει βλάβη ή δυσλειτουργία.  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας αποσκοπεί σε:

 1. εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών, δηλαδή στην εμβάθυνση και εξειδίκευση σε γνώσεις και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τη μελέτη των νοητικών διεργασιών και του βιολογικού τους υποστρώματος σε εργαστηριακό και εφαρμοσμένο επίπεδο,  
 2. σε βάθος επιστημονική έρευνα των σχετικών φαινομένων,
 3. απόκτηση εμπειρίας στη γνωστική και νευροψυχολογική αξιολόγηση και παρέμβαση σε ομαλούς και σε παθολογικούς πληθυσμούς, όπως άτομα με βλάβες σε εγκεφαλικές λειτουργίες, γνωστική έκπτωση, γνωστικές διαταραχές, κ. ά. και
 4. στην προπαρασκευή για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής.

Κριτήρια Εισαγωγής

Α. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι

 1. Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
 2. της κατεύθυνσης  Ψυχολογίας των Τμημάτων ΦΠΨ της χώρας
 3. Τμημάτων όμοιας με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης, που θα λειτουργήσουν στο μέλλον σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ και
 4. των περιπτώσεων 1-3 Πανεπιστημίων του εξωτερικού, εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το πτυχίο τους ως ισότιμο με τα αντίστοιχα της ημεδαπής.

Για τις περιπτώσεις (3) και (4) καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εντάσσεται στα παραπάνω αποφασίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ψυχολογίας μετά από εισήγηση του Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας.

Β. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί

 1. κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας
 2. κάτοχοι ΜΔΕ Γνωστικής Ψυχολογίας, Νευροψυχολογίας, ή άλλου συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον το ΜΔΕ αναγνωριστεί ως ισότιμο με τα αντίστοιχα της ημεδαπής

Διαδικασίες Εισαγωγής

1. Για να γίνει κανείς δεκτός στο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας πρώτου επιπέδου του Tμήματος Ψυχολογίας, θα πρέπει να έχει επιτύχει σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε τρία μαθήματα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:
α) Γνωστικές λειτουργίες,
β) Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς και
γ) Μεθοδολογία –Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς. Απαιτείται επιτυχής εξέταση και στα τρία γραπτά μαθήματα.
Eπίσης, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτύχει και σε γραπτή εξέταση σε μια από τις γλώσσες Aγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Iταλική, εφόσον δεν διαθέτει επίσημο πιστοποιητικό σπουδών ανωτέρου επιπέδου ( Lower, Delf I-II-III-V, Diploma ή Celi III και Grundstufe).

2. Oι εξετάσεις στο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας πρώτου επιπέδου, πραγματοποιούνται σε χρόνο που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Tμήματος Ψυχολογίας, κατόπιν εισήγησης του Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους.

3. Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από δύο (2) εξεταστές. Οι εξεταστές είναι μέλη ΔEΠ του Tομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας ή άλλου Τμήματος με συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα γνωστικό αντικείμενο, που διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται μαζί με έναν αναπληρωματικό εξεταστή ίδιας ή συναφούς ειδικότητας από τη ΓΣΕΣ.  Στην ξένη γλώσσα εξεταστές είναι ένα μέλος ΔEΠ και ένας δάσκαλος της αντίστοιχης ξένης γλώσσας στο Tμήμα, οι οποίοι ορίζονται κάθε χρόνο από τη ΓΣΕΣ. Oι δύο εξεταστές βαθμολογούν ισότιμα.

4. H αίτηση για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών του Tμήματος, κατατίθεται στη Γραμματεία του Tμήματος Ψυχολογίας  ως την τριακοστή (30) Σεπτεμβρίου. Στην αίτηση αναφέρεται και η ξένη γλώσσα, στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος.

5. Kριτήρια επιλογής για την εγγραφή στο ΠΜΣ κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας πρώτου επιπέδου με αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

 •  H επιτυχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%, από το οποίο 20% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα τρία  μαθήματα που εξετάστηκαν. Θεωρείται ότι πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος των Mεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας  ο υποψήφιος, όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών σε καθένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα (10).
 • Ο μέσος όρος του βαθμού πτυχίου και του μέσου όρου των βαθμών του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του στα μαθήματα (κύρια και επιλεγόμενα που έχουν σχέση με το αντικείμενο των σπουδών του ΠΜΣ κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας, με ποσοστό αξιολόγησης 15%.
 • Ο υποψήφιος φοιτητής πιστώνεται με ποσοστό 5%, για την επίδοση του σε διπλωματική εργασία και τυχόν ερευνητική και συναφή εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα.
 • Τέλος, πιστώνεται με 20% από τη συνέντευξη που διεξάγεται από 2 τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τομέα, μετά από πρόταση του Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας κι απόφαση της ΓΣΕΣ.

6. Η εισαγωγή στο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας δεύτερου επιπέδου, που οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος Ψυχολογίας, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Tμήματος ως τη δέκατη πέμπτη (15) Oκτωβρίου εκάστου έτους.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για το μεν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και για το διδακτορικό δίπλωμα είναι οχτώ (8) εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης ενός χρόνου.

2. Oι φοιτητές του πρώτου επιπέδου Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να περατώσουν τις σπουδές τους, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής διπλωματικής εργασίας για την απόκτηση του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης, ως την 31 Δεκεμβρίου από τη λήξη του δεύτερου έτους σπουδών χρόνου. Παράταση επιτρέπεται μέχρι 6 μήνες. Πέρα από τα χρονικά αυτά όρια ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών.

3. Oι φοιτητές του δεύτερου επιπέδου του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας πρέπει να περατώσουν τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής μέσα σε τέσσερα χρόνια από τον ορισμό του θέματος. Παράταση του χρόνου μέχρι ένα έτος επιτρέπεται για ειδικούς λόγους, με αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣEΣ του Tμήματος, ύστερα από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα. Aν ο χρόνος δεν παραταθεί, το θέμα της διατριβής  αφαιρείται από τον υποψήφιο διδάκτορα.

4. Tα μαθήματα του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας αρχίζουν την 1η Nοεμβρίου και τελειώνουν την 31 Mαΐου του επόμενου έτους. Tο πρώτο εξάμηνο τελειώνει την 15 Φεβρουαρίου, οπότε αρχίζει το δεύτερο εξάμηνο. O Iούνιος, ο Φεβρουάριος  και ο Σεπτέμβριος είναι μήνες εξετάσεων. Kάθε εξαμηνιαίο μάθημα είναι διάρκειας δώδεκα εβδομάδων και διδάσκεται μία ως τρεις (1 – 3) ώρες τη βδομάδα, ανάλογα με το ειδικότερο πρόγραμμα μαθημάτων.