Αξιολόγηση Μαθημάτων

Η αξιολόγηση των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία στο Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ., καθώς τα σχόλια και οι συστάσεις τους αξιοποιούνται για τη συνεχή βελτίωση του περιεχομένου, του τρόπου διδασκαλίας και της μεθόδου αξιολόγησης του κάθε μαθήματος. Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησης κατά την εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών και με την έναρξη της διαδικασίας κάθε εξάμηνο από τη Γραμματεία του Τμήματος και τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενός ερωτηματολογίου, δύο φορές ετησίως, πριν τη λήξη του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ. (https://qa.auth.gr/student). Η διαδικασία είναι εθελοντική και ανώνυμη.

Οι απαντήσεις των φοιτητών/τριών αναλύονται από το σύστημα της ΜΟΔΙΠ και παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για κάθε μάθημα και διδάσκοντα/ουσα. Τα στοιχεία αυτά, εκτός από τους ίδιους τους/τις διδάσκοντες/ουσες, είναι διαθέσιμα στον/στην Πρόεδρο του Τμήματος και στον/στην Συντονιστή/τρια της ΟΜ.Ε.Α.. Σε περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλών αξιολογήσεων προβλέπεται συμβουλευτική συζήτηση με τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, τον/την Συντονιστή/τρια ΟΜ.Ε.Α. και το μέλος ΔΕΠ που είναι υπεύθυνο για το συγκεκριμένο μάθημα με στόχο την υποστήριξη του μέλους ΔΕΠ και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι απόψεις και τα σχόλια των φοιτητών/τριών αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους/τις διδάσκοντες/ουσες κατά τον σχεδιασμό του μαθήματος για το επόμενο εξάμηνο.

Από το 2020 και σε ετήσια  βάση, η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος συντάσσει έκθεση, στην οποία αποτιμάται συνολικά το εκπαιδευτικό έργο του κάθε ακαδημαϊκού έτους, εξάγονται συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνονται δημοσίως στην ιστοσελίδα του.

Εκθέσεις αξιολόγησης μαθημάτων